. . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen van goederen en diensten zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

 1. Aanvaarding van onze voorwaarden: Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.
 2. Leveringstermijnen: De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.
 3. Deelleveringen: De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.
 4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de waarde van de bestelling, in meer de bewezen schade
 5. Transport: De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten van spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. Bij afhaling brengt de voorkeursbehandeling administratiekosten met zich mee. Levering is onderhevig aan het gangbare tarief.
 6. Niet afhalen van goederen: Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. Voorbehoud tot ontbinding van overeenkomst (overmacht e.d.): Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen of op te schorten zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 8. Voorbehoud tot ontbinding van overeenkomst (faillissement e.d.): Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 9. Betaling: Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Kortrijk contant betaalbaar, zonder enige korting en/of aftrek.  Cheques, wissels of andere middelen van betaling zijn steeds betaalbaar te Kortrijk en brengen geen schuldvernieuwing voort.
 10. Bij niet betaling: Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 11. Geldigheid van overeenkomsten: De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
 12. Bij klachten: Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.De koper moet alle maatregelen treffen om een tegenonderzoek mogelijk te maken. Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan vervanging, met uitsluiting van om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schadevergoeding.
 13. Verzending van de factuur: Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand.  Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een schadevergoeding in rekening te brengen van twaalf procent (12%) van het nog verschuldigd saldo, met minimum van honderd vijftig euro (150 EUR) en een maximum van duizend negenhonderd euro (1.900 EUR)
 14. Eigendomsvoorbehoud: In afwijking van artikel 1583 BW blijft ITlink eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper de opdracht om alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn, op te eisen en/of in beslag te nemen. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden.  Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.
 15. Levering van diensten: Levering van onze diensten gebeurt uitsluitend ten laste en op verantwoordelijkheid van de koper.  Gezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor o.m. software bugs van derden valt de impact van de installatie van software, security updates e.d.  op systemen in het algemeen en in netwerken in het bijzonder onder de verantwoordelijkheid van de koper.
 16. Back-up: De koper dient zich ten allen tijde bewust te zijn dat de installatie en configuratie van software niet zonder risico is, en dient als goed huisvader, zonder voorafgaandelijke nota van de verkoper, ten allen tijde te beschikken over een volwaardige back-up waarop kan teruggevallen worden ingeval van problemen van welke aard dan ook, zonder evenwel garanties te mogen verwachten van de verkoper dat alle problemen hiermee kunnen opgelost worden.
 17. Softwarematig terugdraaien van het systeem: conform hogere bepalingen valt het geheel of gedeeltelijk terug draaien van een systeem, al dan niet op basis van een back-up, volledig ten laste van de koper, inclusief een eventuele nefaste impact. Zo de back-ups  a-periodiek nagezien of opgevolgd worden door de verkoper, impliceert dit geen garanties m.b.t. geldigheid van data, en dus evenmin van bruikbaarheid van die back-ups.
 18. Webhosting en DNS registraties: dienen minstens 1 maand voor verloop datum schriftelijk opgezegd te worden, zoniet worden die, behoudens expliciete kennisgeving van de koper, verlengd voor eenzelfde periode als de vorige.
 19. Taal: Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
 20. Bedingen: Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van ITlink, de verkoper.
 21. Verkoper en koper: Als verkoper wordt verstaan ITlink, en als koper de klant.
 22. Uitsluitende bevoegdheidstoekenning: Elk geschil dat zou kunnen ontstaat tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Kortrijk, dit voor zowel nationale als internationale transacties.
 23. Bepalingen m.b.t. Uitvoer: Wij willen er de nadruk op leggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse oorsprong de bepalingen van het US Department of Commerce opgevolgd moeten worden.
 
[Intro] [Home] [Diensten] [Verkoopsvoorwaarden] [Contact gegevens] [Wegbeschrijving] [Referenties]